Principles and practice of informal education : learning through life /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Richardson, Linda Deer, 1945-, Wolfe, Mary, 1952-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London ; New York : Routledge, 2001.
Miêu tả:xiv, 290 p. : ill. ; 25 cm.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Location: Fairchild - 6th Floor - North

Chi tiết quỹ từ Fairchild - 6th Floor - North
Số hiệu:
370.941 P957 Sẵn có  Request This

Chi tiết quỹ từ