La tour de trois cents mètres

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Eiffel, Gustave, 1832-1923.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris, Société des imprimeries Lemercier, 1900.
Ghi chú:"Il a été tiré de cet ouvrage 500 exemplaires sur papier vélin, numérotes:"
Library has cy. no. 101 (v.1) and no. 90 (v.2)
Miêu tả:2 v. front. (port.) illus., plates, map. 55 cm.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Location: Special Collections

Chi tiết quỹ từ Special Collections
Số hiệu:
721.57 E39t 1900 v.1 Sẵn có  Special Collections - Click here to request
721.57 E39t 1900 v.2 Sẵn có  Special Collections - Click here to request

Chi tiết quỹ từ