Mob rule learning : camps, unconferences, and trashing the talking head /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Boule, Michelle, 1978-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Medford, N.J. : CyberAge Books, c2011.
Miêu tả:xiii, 230 p. : ill. ; 23 cm.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Location: Fairchild - 6th Floor - North

Chi tiết quỹ từ Fairchild - 6th Floor - North
Số hiệu:
371.04 B763m Sẵn có  Request This

Chi tiết quỹ từ