Thirty-fourth annual catalogue of Champion road and street working machinery : contractors' tools and supplies /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: American Road Machine Company.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Kennett Square, Pa. : American Road Machine Co., 1911.
Ghi chú:"The Good Roads Machinery Co., selling agents, 36 South Market Street, Boston, Mass."--Cover.
Miêu tả:48 p. : ill. ; 24 cm.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available for online viewing.
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Internet

Available for online viewing.
  http://cdm.lib.lehigh.edu/cdm...

Location: Special Collections

Chi tiết quỹ từ Special Collections
Số hiệu:
625.7 A512t 1911 Sẵn có  Special Collections - Click here to request

Chi tiết quỹ từ